تور 4شب تفلیس بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/18 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 15:30 شرکت حمل و نقل : آتا
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید