تور 3 شب مشهد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/06 ساعت حرکت: 15:20 شرکت حمل و نقل : ساها
THR MHD
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/09 ساعت حرکت: 16:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
THR MHD
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  5,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید