تور کیش 4 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/18 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 10:00 شرکت حمل و نقل : کاسپین ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید