تور آنتالیا پاییز 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/07 ساعت حرکت: 01:45 شرکت حمل و نقل : فری‌برد
IKA GZP
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/07 ساعت حرکت: 05:50 شرکت حمل و نقل : فری‌برد
GZP AYT
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/13 ساعت حرکت: 20:05 شرکت حمل و نقل : فری‌برد
AYT GZP
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/13 ساعت حرکت: 21:30 شرکت حمل و نقل : فری‌برد
GZP IKA
مدت سفر : 04:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد نمی پذیرد.
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد نمیپذیرد
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید