تور قشم 6 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/20 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR GSM
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/26 ساعت حرکت: 19:55 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
GSM THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید