تور ارمنستان 7 شب پاییز 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/03 ساعت حرکت: 13:05 شرکت حمل و نقل : فلای آرنا
IKA EVN
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/10 ساعت حرکت: 11:30 شرکت حمل و نقل : فلای آرنا
EVN IKA
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید