تور ایروان 7 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/15 ساعت حرکت: 09:15 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 12:15 شرکت حمل و نقل : آسمان
EVN IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید