تور ایروان 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 09:15 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 12:15 شرکت حمل و نقل : آسمان
EVN IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید