تور ایروان 3 شب پاییز 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/06 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/09 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
EVN IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید