تور آنتالیا 6 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
IKA AYT
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/05 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
AYT IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید