تور کیش 7 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/10 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/17 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید