تور 6 شب آنتالیا بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : ترکیش
IKA ADA
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/06 ساعت حرکت: 00:00 شرکت حمل و نقل : ترکیش
ADA IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید