تور تفلیس 6 شب بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید