تور تفلیس 5 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید