تور 7 شب تفلیس + باتومی تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 08:05 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید