تور تفلیس 7 شب بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید