تور تفلیس 3 شب بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید