تور کیش 7 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید