تور کیش 7 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/27 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/05 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید