تور کیش 5 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/05 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات : کابانا
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید