تور تفلیس 7 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 08:05 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA TBS
مدت سفر : 01:20 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 11:50 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
TBS IKA
مدت سفر : 01:20 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید