تور کیش 5 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید