تور کیش 3 شب (هتل های 5 ستاره)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 06:55 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات : کابانا
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات : کابانا
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید