تور تفلیس 3 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 08:05 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 11:35 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید