تور باتومی 3 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : وارش
IKA BUS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 16:30 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید