تور تفلیس 4 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 08:10 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 11:50 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
TBS IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید