تور 4شب ارمنستان زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/22 ساعت حرکت: 13:05 شرکت حمل و نقل : فلای آرنا
IKA EVN
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/26 ساعت حرکت: 18:15 شرکت حمل و نقل : فلای آرنا
EVN IKA
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید