تور 7 شب پاتایا تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/24 ساعت حرکت: 22:20 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  39,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید