تور 3 شب تفلیس تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/12 ساعت حرکت: 15:30 شرکت حمل و نقل : آتا
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید