تور 3 شب مشهد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 13:50 شرکت حمل و نقل : آتا
THR MHD
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 18:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR MHD
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید