تور دبی 3 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 08:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/01 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
DXB IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید