تور 6 شب آنتالیا تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA DNZ
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 04:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
DNZ IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  159,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید