تور مسقط 7 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/09 ساعت حرکت: 09:15 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA MCT
مدت سفر : 02:20 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/16 ساعت حرکت: 17:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
MCT IKA
مدت سفر : 02:20 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید