تور کیش 4 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/07 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/11 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات : 2تخته تویین
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید