تور پوکت 8 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/09 ساعت حرکت: 19:25 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/19 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید